Hoe overleef ik mijn dood? Een boek over lijden

Hoe overleef ik mijn dood? Een boek over lijden

Omschrijving
Wat gebeurt er als we (weten dat we gaan) sterven? Kan deze laatste levensfase, en het lijden dat daar vaak mee gepaard gaat, misschien iets toevoegen aan een mensenleven? En: wat kun je betekenen voor iemand op de drempel van de dood? Dit zijn grote vragen, die kunnen fluisteren of die zich juist urgent opdringen: die geleefd willen worden.
In 'Hoe overleef ik mijn dood? Een boek over lijden' geven mensen die terminaal ziek zijn, professionals die werken met stervenden en geestelijken van verschillende stromingen antwoord op deze vragen vanuit hun kennis en ervaring. Het resultaat: 18 bemoedigende en verhelderende interviews en portretten die inzicht geven in het stervensproces en de verschillende levensovertuigingen. Die bovendien uitnodigen om de eigen wensen rondom het levenseinde te onderzoeken én te bespreken.

Met opperrabbijn Jacobs, Boris van der Ham, Antoine Bodar, Henny Blom, imam Dilmohamed, SCEN-opleider R. van Coevorden, Ineke Koedam.
Innovatieve
De open, toegankelijke en veelzijdige benadering van de thema’s lijden en sterven maakt 'Hoe overleef ik mijn dood?' uniek. Niet eerder is er een boek verschenen dat stervens- (en levens)vragen belicht vanuit zoveel verschillende perspectieven: geestelijken, professionals en mensen die terminaal ziek zijn, ieder met hun eigen accent. Alle geïnterviewden geven aan dat niet alleen comfort, een luisterend oor, liefde, humor en medicijnen belangrijk zijn voor de gezondheidssituatie, maar juist ook het krijgen van goede informatie over sterven. Hierin voorzien hun verhalen ruimschoots.
Maatschappelijk belang
Het accent ligt anno 2017 op leven en levensverlenging, op maakbaarheid, op eigen regie. Dit boek wil licht schijnen op de andere kant, op onze sterfelijkheid en op de vraag of er wellicht wezenlijke betekenis te vinden is in de laatste levensfase, in de overgave. Een vraag die ieder alleen voor zichzelf kan beantwoorden.
Uitrolbaarheid
Het boek is landelijk verkrijgbaar. Ook geeft schrijfster Korine van Veldhuijsen lezingen, waarin zij de aanwezigen meeneemt op reis door het boek. Daarnaast is het mogelijk om na de lezing een schrijfworkshop te volgen over de eigen weg met het thema sterven (en dus leven!).
Doel inschrijving: onderwerp breder op de kaart zetten.
Besteding prijzengeld
Aan pr, mailings, portokosten, recensie-exemplaren om een bredere doelgroep te bereiken: naast hospices en VPTZ-organisaties ook hogescholen, universiteiten, politieke partijen, ziekenhuizen, uitvaartondernemingen en crematoria.
Referenties
Ineke Koedam, Voorzitter Landelijk Expertisecentrum Sterven.
Sander de Hosson, longarts Wilhelmina Ziekenhuis Assen, specialist palliatieve zorg.
Aanmelding door
Korine van Veldhuijsen
www.korinevanveldhuijsen.nl en www.bijzondereverhalen.nl